Grid Data در مواقعی که چندین ستون اطلاعات داریم استفاده می شود. هرجا که اطلاعات ما به صورت جدولی و ردیف-ردیف نمایش داده شود طوری که ستون های اطلاعاتی کنار هم باشند و اطلاعات record به record زیر هم قرار بگیرند آن Data Grid می باشد.

Data Grid از Web Service، SQL-Query و List Queries اطلاعات را در یافت می کند و نمایش می دهد.

برای نمایش دادن اطلاعات داخل یک لیست در DataGrid :

 • بعد از ساخت ListQuery در قسمت DesignForm کنترل مربوط به DataGrid را انتخاب می کنیم.
نحوه ساخت Data Grid
 • در ابتدا باید منبع اطلاعاتی DataGrid را مشخص کنیم و ListQuery برای آن ایجاد کنیم.
نحوه ساخت Data Grid
 • سپس در قسمت setting کنترل DataGrid در تب Value آن را به ListQuery مربوطه bind می کنیم.
نحوه ساخت Data Grid
 • در تب Extra در قسمت Page size می توانید مشخص کنید که اطلاعات شما به صورت چندتایی نمایش داده شود 10 تایی یا 20 تایی و... بدیهی است مقدار صفر به معنی این اینست که page بندی برای این Grid تغریف نشده است.
 • در قسمت show group می توان این قابلیت گروه بندی کردن ردیف ها بر اساس ستون را فراهم کرد برای اینکار بایستی check mark قسمت value زده شود.
 • در قسمت ListQueriesPerPage هنگامیکه قابلیت page بندی فعال باشد می توان در مواقعیکه تعداد رکوردهای اطلاعاتی خیلی زیاد است تنها رکوردهایی را نشان می دهد که فعال باشد. این کار برای مواقعی که حجم دیتاهای ما زیاد باشد می تواند مفید واقع شود.
 • قسمت DataLoadedScript : در اینجا هنگامیکه Grid به منبع اطلاعاتی bind شده باشد و اطلاعات در Grid در حال Load شدن باشد، میتوانیم در این لحظه هر Scriptیی که در این قسمت نوشته شده باشد اجرا می شود.
 • قسمت LoadCompletedScript : در این قسمت هنگامیکه اطلاهات در داخل Grid نشسته باشد و Load به پایان رسیده باشد و تکمیل شده باشد Scriptهایی که در این قسمت نوشته باشیم اجرا می شود.
 • قسمت SelectionChangeScript : زمانی که یکسری record را در Grid انتخاب میکنید و در این می توان Script یی نوشت که در اینصورت چه اتفاقی برای record انتخابی رخ دهد.
 • قسمت AllowColumnReordering : هرگاه بخواهیم به صورت دستی چیدمان ستون های Grid ساخته شده را تغییر دهیم با فعال کردن این قابلیت و زدن checkmark این قسمت می توان این قابلیت را به Grid داد.
 • در قسمت Field فیلدهایی که به صورت ستون می خواهید نمایش داده شود را وارد کنید بدین صورت که :
 • در قسمت Name نام فیلد شیرپوینتی را عینا وارد کنید

  در قسمت Header نامی را که مد نظر دارید که در Grid نمایش داده شود را وارد کنید

نحوه ساخت Data Grid
منتشر شده توسط

در تاریخ 22 فروردین ماه 1398

سطح مقاله آموزشی:

power user

جستجو در سایت:

جستجو

021-28428700