عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان و دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند.ارزیابی ۳۶۰ درجه، روش و ابزاری از ارزیابی عملکرد است که به هر کارمند فرصت دریافت بازخورد عملکردش را از جانب سرپرست‌، همکاران، کارمندان و مشتریان و حتی خودش می‌دهد. هدف ارزیابی ۳۶۰ درجه، شناساندن نقاط قوت و ضعف افراد به آنها است.

شیرپوینت

ویژگی ها:

 •  تعیین حقوق و مزایا
 • برنامه‌هایی برای آموزش و بهبود توانایی‌ها
 • برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی‌ها
 • مدیریت پاداش
 • تسهیل نظارت و بازرسی
 • انگیزه
 • کنترل مناسب

امکانات سیستم ارزیابی عملکرد:

 • امکان تعریف ساختار سازمانی، واحدها و بخش های مختلف سازمان
 • امکان تعریف لیست اطلاعات پرسنل بصورت دستی یا ارتباط با سیستم Active Directory
 • امکان تعریف سمت های مختلف سازمان و تعیین وزن برای هر سمت
 • امکان تعریف شاخص های پویا و تعیین وزن برای هر شاخص
 • امکان تعریف وزن برای هر نوع ارزیابی (مافوق، زیردست، همتراز، خود ارزیابی)
 • امکان اختصاص شاخص های مختلف برای ارزیابی یک سمت خاص
 • امکان تعریف دوره های ارزیابی مختلف و آرشیو نتایج هر دوره
 • امکان درج عکس افراد در فرم ارزیابی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف جهت مشاهده گزارشات مختلف
 • راهنمای تصویری چیستی ارزیابی عملکرد و راهنمای استفاده کاربران
 • امکان اطلاع رسانی با ایمیل و پیامک هنگام شروع و پایان ارزیابی و یا یادآوری جهت شرکت در ارزیابی
شیرپوینت

گزارشات عمومی و مدیران:

 • درصد عملکرد کل سازمان
 • درصد عملکرد هر واحد/بخش
 • نمودار مقایسه ای درصد عملکرد واحدها/بخش ها
 • پرسنل نمونه هر سمت (مدیرنمونه، معاون نمونه، کارشناس نمونه یا ... )
 • پرسنل نمونه هر اداره/بخش
 • 10 کارشناس نمونه سازمان
 • نمودار مقایسه ای درصد عملکرد 10 کارشناس برتر
 • نمودار عنکبوتی عملکرد کلیه کارشناسان سازمان
 • جدول مقایسه کارشناسان، مدیران یا ... بر اساس امتیازات کسب شده در شاخص ها
 • نمودار عنکبوتی میانگین عملکرد هر سمت
 • نمودار عنکبوتی مقایسه ای عملکرد هر سمت

گزارشات فردی:

 • درصد عملکرد هر فرد
 • میانگین درصد عملکرد هر فرد براساس نظر زیردستانش
 • میانگین درصد عملکرد هر فرد براساس نظر همترازانش
 • میانگین درصد عملکرد هر فرد براساس نظر مافوقش
 • میانگین درصد عملکرد هر فرد براساس نظر خودش
 • میانگین کل امتیاز هر فرد براساس شاخص های ارزیابی
 • میانگین کل امتیاز هر فرد براساس هر شاخص ارزیابی (مانند انتقادپذیری، نظم و ... )
 • نمودار عنکبوتی میانگین امتیازهای اخذ شده در هر شاخص برای هر فرد

جستجو

021-28428700